ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เขตภาคเหนือตอนบน
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

                                                      

 

 

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 

1.   ในยุค “คุณภาพ” ประเทศไทย จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษามีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

2.   ปัจจุบัน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล

3.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดกำลังอัตราศึกษานิเทศก์ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีศึกษานิเทศก์วิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ที่จะรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

                                                            วัตถุประสงค์

  

  

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น

            การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.   เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ การค้นคว้าทางวิชาการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่ 2

2.   เพื่อเป็นสถานที่พบปะของครูผู้สอนเพื่อการประชุม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสู่มืออาชีพของครูผู้สอน

3.   เพื่อเป็นองค์กรระดับภูมิภาคของครูผู้สอนสำหรับการประสารงานและการขอความร่วมมือระหว่างหน่อยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

4.   เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุน ส่งเสริม และ ประสานงานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับสากล

     

เป้าหมายการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น

1.    ร่วมพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในเครือข่ายให้เป็นครูมืออาชีพ

2.   ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือข่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และทักษะทางภาษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

-           นักเรียนภาษาญี่ปุ่นที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องผ่านการสอบ JF Test

 

 บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น

1.   เป็นศูนย์ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การเรียน การสอนรวมทั้งพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.   เป็นศูนย์สนับสนุนพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ

3.   เป็นศูนย์พัฒนาต้นแบบทางการศึกษา อาทิ กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมครูผู้สอน

4.   เป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ งานค้นคว้าวิจัย ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนที่พร้อมเผยแพร่ให้แก่ศูนย์ต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.   เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเทศ การเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ผลงานและนวัตกรรมทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนสู่สังคมและชุมชนและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

6.   เป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรประจำภูมิภาคโดยการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนในเครือข่าย

7.   เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนและผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ในการแสดงศักยภาพทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหาผู้มีความรู้และทักษะทางภาษาเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเต็มตามศักยภาพ

8.   ดูแลโรงเรียนในภูมิภาคของตน ทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น

                    กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือตอนบน

 

ประกอบด้วยกรรมการ 2 ชุด คือ

        1  กรรมการบริหารศูนย์ฯ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ประกอบด้วย

                1.1  ประธานกรรมการ กำหนดนโยบายและบริหารกิจการของชมรม เป็นตัวแทนของศูนย์

                            ในกิจการภายนอก เป็นประธานประชุมกรรมการบริหาร การประชุมสามัญและวิสามัญ

                1.2  รองประธานกรรมการ เป็นผู้ช่วยประธาน ทำหน้าที่แทนประธานหรือได้รับมอบหมาย

                            หรือ ได้รับมอบหมายเมื่อประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

                1.3  วิชาการ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

                            ให้แก่สมาชิก

                1.4  นายทะเบียน จัดทำและรักษาทะเบียนสมาชิก รับผิดชอบในการแสวงหาสมาชิก

                1.5  เหรัญญิก รับผิดชอบเรื่องการเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ทำบัญชีการเงิน และ

                            ทรัพย์สิน ตลอดจนการเรียกเก็บค่าบำรุงจากสมาชิก

                1.6  ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการทุกชนิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

                1.7  ปฏิคม ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เมื่อมีกิจกรรมของศูนย์ฯ

                1.8  นันทนาการ จัดกิจกรรมบันเทิง เมื่อมีการพบปะพูดคุย หรือเมื่อมีการจัดงานสังสรรค์

                1.9  เลขานุการ ดำเนินงานฝ่ายธุรการ และกิจกรรมบริหารโดยทั่วไปของศูนย์ฯ นัดประชุม

                            จัดทำและรักษาระเบียบวาระและรายงานการประชุม ยืนยันมติของที่ประชุม จัดทำ

                            รายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานของศูนย์ทำกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                1.10 ผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการและทำหน้าที่แทนเมื่อเลขานุการไม่ว่าง

                            กรรมการบริหารศูนย์ฯ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่

                            ได้รับเลือก

        2  กรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ได้แก่ ครูผู้ที่ทำหน้าที่ครูผู้สอน

               ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ

                กรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ ไม่มีการออกตามวาระ

 

                                     อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

        1  ดำเนินกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตามข้อตกลงและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และตามมติของ

                ที่ประชุมสามัญ

        2  แต่งตั้งกรรมการต่างๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น

 

 

                                                         การประชุม

       1  คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแถลง

                กิจกรรมในรอบปี และเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อถึงวาระการประชุมนี้

                อาจจัดพร้อมการประชุมทางวิชาการทางศูนย์ก็ได้

       2  คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามัญเมื่อพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ หรือ

                เมื่อมีสมาชิกร้องขอได้

       3  การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก หากเท่ากันให้ประธานกรรมการเป็นผู้ตัดสิน

 
 
 

 
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 419,178 Today: 69 PageView/Month: 768

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...